Anh Chung ạ

Anh Chung ạ.
Tôi thấy, anh vừa mất điểm quá sâu.
Quân sư của anh bố trí mời dân lên huyện gặp anh để đối thoại (Điệu hổ li sơn) tôi thấy rằng là không ổn trong tình thế này. Dân họ tin anh quyết liệt nhất đấy, và họ mong muốn được gặp anh và đối thoại với anh người có bản lĩnh và chịu trách nhiệm cao nhất.