Cả thiên hạ người ta ngừa con cái ăn nói không chuẩn bằng cách không cho con nói một số câu từ tục

Cả thiên hạ người ta ngừa con cái ăn nói không chuẩn bằng cách không cho con nói một số câu từ tục. Chỉ có một bác lại ngừa theo kiểu đặc sắc là: câu nào từ nào bác ấy duyệt cho phép con mới được nói. Kết quả là con bác ấy đứa thì ngọng, đứa thì nói tục hơn ranh.
(Nhưng nếu đầy tớ lại quy định như thế… với chủ nhà?)