Chs cái người mình đen đủi vch

Chs cái người mình đen đủi vch. Càng ngày càng thấy mình đen đen bẩn bẩn thỉu thỉu khổ khổ sở sở luộm thà luộm thuộm, làm cái gì cũng quên này quên kia, vội vội vàng vàng xong chả làm gì nên hồn.
Tác phong của một con người có số khổ