Cùng đến chung vui tốt nghiệp với 150 bạn CEO Khởi nghiệp khoá 1 của QTvKN tại Hà Nội

Cùng đến chung vui tốt nghiệp với 150 bạn CEO Khởi nghiệp khoá 1 của QTvKN tại Hà Nội.
Chúc các bạn nhiều quyết tâm để khởi nghiệp và chuyển hoá doanh nghiệp thành công!
Thực ra khi các bạn tốt nghiệp thì các thầy mới được tốt nghiệp. Và các thầy chỉ thành công khi các bạn đã thành công.
#tương_lai_từ_hôm_nay #ceotraining #qtvkn