Dành 2/3 cuộc đời bơi trong tiếng Anh

1 1 1 1  
Dành 2/3 cuộc đời bơi trong tiếng Anh. Nhận ra rằng English humour là vô tận
See Translation

6 Comments