Đây là 1 ng đ iêng

Đây là 1 ng đ iêng, đã tu plc thì mọi bệnh đều tiêu trừ và đau bệnh là để trả nghiệp, thanh lý nghiệp lực. Đã tu plc thì không theo môn phái chữa bệnh nào nữa, như vậy là bất tín pháp. Nếu như tham lam mà ăn tạp, cái gì cũng tin, cái gì cũng vơ thì sẽ tàu hoả nhập ma. Sẽ ra một kẻ đ iêng iêng như này!