Dòm những người cãi mụ ở bển

Dòm những người cãi mụ ở bển, tự dưng liên hệ đến những người cãi showbiz ở Sg.
T/b: thì ra những người rành rẽ chuyện sô-bít lại là những người ít kể lể trên fb nhứt. Toàn inbox ko hà.hehe.
T/b 2: nếu chuyện tranh dành đất đai giữa dân ngu cu đen và nhà cầm cờ (u ku) cũng đơn giản như chiện dành nhau lên sóng của sô -bít thì sao nhỉ?!