Giá như có 10 đầu 6 tay để giải quyết được khối công việc trước mắt

Giá như có 10 đầu 6 tay để giải quyết được khối công việc trước mắt- 30/4,1/5 cũng nhẹ nhàng 5,6 cuộc gặp đối tác tại TP Hcm!
Oà oà, cảm ơn mọi người luôn quan tâm yêu mến nhưng những câu inbox bạn khoẻ không, bạn làm gì, bạn ăn chưa, bạn k ngủ à!!!!!! Đôi khi xin phép thất lễ k trả lời hết, vì Trang ưu tiên time để trả lời các vấn đề công việc nhé! Have good lunch cả nhà