Hành trình “mò” công lý của luật sư không hề đơn giản nhẹ nhàng như nhiều người nghĩ đâu

Hành trình “mò” công lý của luật sư không hề đơn giản nhẹ nhàng như nhiều người nghĩ đâu, cứ vào nghề đi rồi bạn sẽ hiểu và chia sẻ.
Sau hơn 6000 ngàn bút lục vụ MB 24 vừa chụp xong ở Tây nguyên. Hôm nay, hồ sơ vụ án khác tiếp tục tăng dần vượt qua vụ MB24 hơn 1000 bút lục, phải chụp xong hơn 7000 ngàn bút lục vụ án sau 03 năm điều tra này, để chuẩn bị “Khai đường”.