Học và hành

Học và hành
Học là cần. Hành là đủ
Học nhiều biết nhiều không hành dễ bị ngộ chữ. Ngộ chữ nhiều khi còn nguy hiểm hơn không học.
Thực tế các bạn học viên lớp Brand và Copywriting của tôi thành công đều là những người rất chăm hành. Có dị nhân học lớp Brand 1 học cách đây 3 năm mới đây còn bảo em thành công dù hành mới được 1/2 những gì thầy dạy.
Lao động mới ra sáng tạo
Thực tế làm nên lý thuyết
Không phải ngược lại