Hội đồng luật sư đã được quý Tòa án Đắk Song

Hội đồng luật sư đã được quý Tòa án Đắk Song – Đắk Nông nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ do ở xa về, mặc dù phải chờ hết buổi sáng: Cấp giấy chứng nhận, sao chụp toàn bộ hồ sơ vụ án.Hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ đặt ra đúng tiến độ.
Thanks you.