Hongkong đã làm việc cùng

Hongkong đã làm việc cùng, Tây Ban Nha đã từng hợp tác, Ấn Độ cũng đang làm việc, Mỹ cũng đang hợp tác và bây giờ là thêm một nước nữa đến từ Châu Âu…
Tính ra, sự nghiệp hợp tác quốc tế danh chính ngôn thuận của mình cũng có cái để kể đó chứ.