I love this song

I love this song… WE ARE ONE WOMAN
Phụ nữ ơi chúng ta cùng là một
Bạn khóc và tôi nghe thấy bạn khóc
Phụ nữ ơi chúng ta là một
Bạn đau và tôi cũng đau
Phụ nữ ơi chúng ta cùng là một
Hi vọng cuả bạn là hi vọng của tôi
Chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng.
We are One Woman,
You cry and I hear you.
We are One Woman,
You hurt, and I hurt, too.
We are One Woman,
Your hopes are mine.
We shall shine.