Khó nhỉ

Khó nhỉ?
Mà đâu chỉ trong quy trình phong giáo sư.
Khi định tính khó, thì người ta định lượng. Sau đó lấy sự định lượng ấy thành quy trình. Sau đó dựa vào quy trình ấy mà xác định, nhiều khi hổ là mèo, mèo là sư tử. Sau đó phải kiểm điểm sao lại có thể gọi mèo là hổ, thì nói là việc thẩm định đúng quy trình. Cứ thế…