Kỉ niệm 1 năm cầm cờ nhong nhong khắp Tomorrowland Brasil với MC Phan Anh

Kỉ niệm 1 năm cầm cờ nhong nhong khắp Tomorrowland Brasil với MC Phan Anh, Nguyen Liin,Phuong Pham, Khoi Nguyen, Nguyễn Đăng Khoa dưới sự kèm cặp của bảo mẫu Daniel Vu ;)) and thank you Fernando Silva , we miss your São Paulo, your Brasil.
#budweiser #samesamebutdifferent #tomorrowlandbrasil #madeformusic #vietbigbrother
(I do not own this video)