Lần đầu tiên trong đời biết cảm giác say bột ngọt

Lần đầu tiên trong đời biết cảm giác say bột ngọt, đó giờ say rụ say bia say tiền say trai, giờ mới nếm mùi say bột ngọt.
Đang trụ trong toilet móc họng cho nôn hết đồ đã thồn vô và biên xì ta tút nay lúc nghỉ giữa hiệp chờ nôn ra tiếp :(((
Cảm thấy mông lung như 1 trò đùa