Lúc nào trước khi dạy cũng bị stressed cơ mà lúc nào dạy xong cũng thấy rewarding

Lúc nào trước khi dạy cũng bị stressed cơ mà lúc nào dạy xong cũng thấy rewarding…
See Translation