Này thì hội thảo khoa học

Này thì hội thảo khoa học, này thì một loạt các “nhà khoa học” tham gia nghiên cứu.
Các vị cứ bám vào mấy ông nổi tiếng để ngụy biện, tuồng một phường như bọn đa cấp khốn nạn cả thôi.
Dựng cả việc tìm thấy mộ cụ Trạng để trục lợi thì đúng là táng tận lương tâm.