Nếu cãi lại tự nhiên

Nếu cãi lại tự nhiên, chúng ta sẽ bị ăn vả. Nếu vả lại tự nhiên, chúng ta sẽ bị chém. Nếu chém vào tự nhiên, chúng ta sẽ bị bắn. Nếu bắn vào tự nhiên, chúng ta sẽ bị hủy diệt….
Hãy trở về với tự nhiên, tuân thủ quy luật hữu cơ, quy luật tự nhiên để bảo vệ giống nòi, bảo vệ sự tồn vong của con cháu chúng ta…
Phải chăng nhà báo Hoang Huong định nói điều này?