Người bản lãnh chịu trách nhiệm về mọi thứ về cuộc đời của mình và không đổi thừa cho hoàn cảnh

Người bản lãnh chịu trách nhiệm về mọi thứ về cuộc đời của mình và không đổi thừa cho hoàn cảnh.
Người bản lãnh dám làm việc mình thích, dám làm việc mình muốn làm mà không quan tâm đến ý kiến phê bình, đố kỵ của một số người chung quanh.
Người bản lãnh luôn suy nghĩ tích cực, luôn đầy cảm hứng.
Tối qua vợ nói anh cũng khá bản lãnh!
Khá là chưa phải 10. Khá chắc là 7,8 thôi 🙂
LMC