Nhớ bánh bèo con quá đi

Nhớ bánh bèo con quá đi !!!
Con đúng là sự sống của mẹ!!
May mắn cho mẹ là mẹ của con.
May mắn cho mẹ là mẹ được yêu thương con và con yêu thương mẹ.
Đời quá đẹp.
Con thế này mà sao lại không yêu cho được?
Ahihi