Post để lưu lại 1 khoảnh khắc đẹp

1 1 1 1 1  
Post để lưu lại 1 khoảnh khắc đẹp, Đề nghị ko comment
Cảm ơn phó nháy HD Huy
See Translation