Sài gòn ơi

Sài gòn ơi,
ta mất người như người đã mất tên.
Như dòng sông nước quẩn quanh buồn.
Như người đi cách mặt xa lòng.
Ta nhủ thầm em có nhớ không.
Đêm chúa nhựt, ở quảng trường. Với Đức Bà, với tháp chuông, với tiếng đức cha trong giáo đường, với đèn đêm, với camrera, với người đi, với xe cộ, và với những hàng rào kẽm gai trong hình tướng ba-ri-e chờ ai nơi ngã 3 trong hướng nhìn của Đức Mẹ …