Sản phẩm của con trai sau một ngày tham gia hoạt động “Trải nghiệm sáng tạo” ở Nông trại TREE

Sản phẩm của con trai sau một ngày tham gia hoạt động “Trải nghiệm sáng tạo” ở Nông trại TREE.
Một chú ủn tặng mẹ ( tự làm chứ không phải mua).
Một bánh X ( làm cùng với bạn). Đố mọi người là bánh gì?.
Bánh ít nhưng trở thành ẩn số X vì hình thù không giống bánh ít.