Suốt ngày mở mắt da bị dí son ngày nào cũng gửi mà k đủ cung cấp cho em i sợ Châu Yuki

1 1 1 1 1  
Suốt ngày mở mắt da bị dí son ngày nào cũng gửi mà k đủ cung cấp cho em i sợ Châu Yuki
See Translation