Thời buổi này chỉ cần một smartphone

Thời buổi này chỉ cần một smartphone, một laptop và một dữ liệu đối tác, khách hàng là có thể bắt đầu một câu chuyện kinh doanh – Một startup!
– Đối tác quốc tế tìm nhau qua giới thiệu từ bạn bè nước ngoài. Kiểm tra nhau từ Linkedin, Google và background của mình.
– Khách hàng mới qua giới thiệu của khách hàng cũ. Lần đầu gặp nhau bên lý beer và chốt một đơn hàng vì đơn giản là được giới thiệu.
Thời buổi thế giới phẳng, cho dù kinh doanh có lúc khó khăn nhưng phải cố gắng giử hai từ “trách nhiệm” để được bạn bè và đối tác tin tưởng. Tiền có thể thiếu nhưng trách nhiệm phải luôn ưu tiên số 1. Có như vậy mới tạo được giá trị của mình và sự tin tưởng từ người khác.
Thời nào cũng vậy, kinh doanh phải nghiêm túc và trách nhiệm. Không thể chụp giựt được.