Thời đại này rồi mà vẫn còn quan điểm trọng trường Công Lập

Thời đại này rồi mà vẫn còn quan điểm trọng trường Công Lập, không vào được thì ” Phải ” học trường Dân Lập và Giáo Dục Thường Xuyên thì quả là ấu trĩ, bảo sao không phát triển được là bởi những tư duy kiểu này!
P/S: E thật, em có tiền chỉ muốn cho con học trường Quốc Tế, nhanh và vuông vậy!