Tìm trên ISI lẫn Scopus đều không thấy

1  
Tìm trên ISI lẫn Scopus đều không thấy. Tìm trên list of possible predatory scholarly publishers của Đại học Yale thì lại thấy
Lạy các bác, em trên răng dưới các-tút thôi, không có gì cho các bác “predate” đâu
See Translation