Tôi quyết định không sử dụng số Viettel nữa

Tôi quyết định không sử dụng số Viettel nữa , dù số điện thoại này đã theo tôi 15 năm . Tôi cũng sẽ rà soát lại tất cả mạng đt của công ty do tôi trả tiền đều không sử dụng Viettel nữa . Tôi không thích thì tôi không dùng nữa đơn giản thế thôi .