Trong hai tập “khúc khích với văn nhân “của nhà văn Trần Nhương ông đã họa và vẽ mỗ bằng hình và thơ như thế này( chữ nghiêng là một số tên tác phẩm văn

Trong hai tập “khúc khích với văn nhân “của nhà văn Trần Nhương ông đã họa và vẽ mỗ bằng hình và thơ như thế này( chữ nghiêng là một số tên tác phẩm văn, kịch, thơ của mỗ).Cám ơn nhà văn đàn anh.Mời chư vị ngự làm cho vui ngày cuối năm làm đà sang năm mới tốt lành. Đầy may mắn