Tu hành mà dính líu đến Tiền bạc làm chi

Tu hành mà dính líu đến Tiền bạc làm chi ? Để đi vào tù ? Phật dạy chỉ giữ tiền đủ ăn một ngày thôi ! Ngày mai đi trì bát tiếp. Giữ tiền nhiều chi mà đến nỗi, phải cần tới 2200 binh lính triều đình vây bắt vậy cha (cha nội, sư ) ???