Từ Tiên Lãng

Từ Tiên Lãng, Văn Giang, Dương Nội đến Đồng Tâm – Mỹ Đức, những bất cập trong chính sách và thực thi chính sách đất đai, về những vấn đề liên quan tới quản trị, tính giải trình và giải quyết xung đột đang được các chuyên gia mổ xẻ.