Việc tập trung vào mục đích của vấn đề

Việc tập trung vào mục đích của vấn đề, sau đó mới là giải pháp sẽ thúc đẩy tính tích cực của cả nhóm, họ sẽ đối xử với nhau như những thành viên đích thực của một tổ chức thống nhất, chứ không phải những cá nhân riêng lẻ trong một tập hợp vô tổ chức.
– Tư duy đột phá-